Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FAJNA RAMA

§ 1 Postanowienia ogólne

I. 1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady dokonywania zakupów w sklepie
internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.fajnarama.pl, zwanego dalej
„Sklepem”.
II. 2. Sklep prowadzony jest przez Mateusza Hanusa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
WAKEUPTIME Mateusz Hanus wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 80-336 Gdańsk, ul.Karpacka
4B/59, NIP: 584 257 16 51, REGON: 363068761 zwanego dalej "Usługodawcą".
III. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.fajnarama.pl e-mail – info@fajnarama.pl ,
telefon +48 664 936 368 .adres korespondencyjny – ul. Karpacka 4B/59 80-336 Gdańsk.
IV. Każda osoba przed złożeniem zamówienia w Sklepie powinna zapoznać się z jego Regulaminem oraz
zaakceptować jego postanowienia poprzez klikniecie „Wyślij” przy składaniu zamówienia.
V. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty
elektronicznej email
VI. Fajna Rama Sklep internetowy . prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
VII. Wszystkie Towary oferowane w sklepie . są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad
fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
VIII.

§ 2 Definicje

I. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa wart. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
II. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a
posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
III. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

IV. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
V. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
VI. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
VII. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w
związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
VIII. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy
Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
IX. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient
może złożyć Zamówienie.
X. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
XI. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 3 Składanie zamówień

I. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane
ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
II. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
III. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez
cały rok.
IV. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane
kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
V. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z
Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
VI. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać
załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci
elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami,
faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do
wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodniez rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
VII. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie
danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W
wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia.
VIII. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą
otrzymanie zamówienia.
IX. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy
podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

I. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą
mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który
uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
II. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty
Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie
sprzedającego.
III. Czas dostawy jest uzależniony od dostępności towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki
przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
IV. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi na stronie z formularzem zamówienia.

§ 5 Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu (fakturę). Płatność za zamówiony towar możliwa jest za
pośrednictwem przelewu na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

I. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna:art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona
przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i
liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
II. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
zarządu.
III. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na
adres Usługodawcy.
IV. Zwrot będzie uznany na podstawie załączonej faktury lub dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za
konkretny produkt.
V. Zauważ, że wszelkie plamki rdzeniowe, naturalne smugi, sęki, wstawki dobrane kolorem, pęknięcia
zaprawione kitem, zakładki wewnętrzne i zewnętrzne, zgnilizna twarda oraz inne znamiona sklejki związane
są z jej właściwościami i nie są uważane za wady produkcyjne i jakościowe, ale są dowodem na jej
naturalność.
VI. Elementy ze sklejki nie zostały zabezpieczone przed warunkami zewnętrznymi. W niektórych produktach nie
zostały także wykończone żadnym lakierem, bejcą czy farbą.
Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, po prostu daj nam znać, a będziemy pracować nad tym, aby znaleźć
zadowalające rozwiązania.
§ 7 Procedura reklamacji

I. Wszystkie produkty objęte są standardową, dwuletnią gwarancją. Gwarancja dotyczy wad konstrukcyjnych
produktu. Gwarancja nie obejmuje naturalnych defektów sklejki czy też naturalnego procesu starzenia się.
II. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego montażu elementów tj. niezgodnie z załączoną instrukcją składania.
III. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego montażu do ściany/powierzchni. Aby uzyskać poradę w kwestii
doboru odpowiednich wkrętów, skontaktuj się z lokalnym sklepem specjalistycznym.
IV. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy – info@fajnarama.pl.
V. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i
wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: .
VI. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia
reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy,
pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
VII. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową
przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub
wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru
zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.(Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
VIII. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 7 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od
stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
IX. Pamiętaj, że niezależnie od daty zakupu lub problemu jaki się pojawi w użytkowaniu naszych produktów,
zawsze oferujemy pomoc.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych zgodna z RODO

I. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z
zakupami jest Usługodawca – Mateusz Hanus właściciel firmy WAKEUPTIME.
II. Dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są
firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia
przesyłki.
III. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane
dobrowolnie.
IV. Usługodawca informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa
ich podania uniemożliwi prawidłowe złożenie zamówienia.
V. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator
dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
VI. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we
wprowadzanych danych:
I. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” Klienci mają możliwość
samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w formularzu.
II. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do
Usługodawcy na adres info@fajnarama.pl
III. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas składania zamówienia w każdym czasie w
ramach udostępnionych opcji.
VII. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej
stronie treści zawieranej umowy:
I. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
II. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie
Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji
Zamówienia oraz dowodu zakupu.
III. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
§ 9 Polityka Cookie

I. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie, opracowania statystyk
korzystania ze Sklepu. Klient może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając
opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Jednak przy nieaktywnej obsłudze cookies w
przeglądarce nie ma gwarancji poprawnego działania Sklepu.

§ 10 Zmiana Regulaminu

I. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według
dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

I. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
II. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów
między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości

rzeczowej i miejscowej zgodniez ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43
poz. 296 ze. zm.).